Žijte originálně

bso

Kontakt

Kdo jsme

Jsme designové studio. Hledáme zajímavé produkty z celého světa. Podpořujeme designérov, kteří myslí ekologicky a tvoří alternativní designové produkty.

 shp2

E-shop REDHEAD Studio provozuje:

 

BROOKLYN’S SAD OWL s.r.o.
Masarykovo nám. 133
33808 Zbiroh
IČO 06592139


 

mobil: 723 300 143
e-mail: info@redheadstudio.cz | www.redheadstudio.cz 


bankovní spojení v CZK: 115 – 561 013 0227/0100 Komerční banka

bankovní spojení v EUR: 115 – 688 395 0217/0100 Komerční banka

Všeobecné obchodní podmínky

check

Všeobecné obchodní podmínky společnosti BROOKLYN´S SAD OWL s.r.o
platné pro obchodní vztahy řídící se zák. č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník

I. Úvodní ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “podmínky”) vydává společnost BROOKLYN´S SAD OWL s.r.o. (dále jako “BROOKLYN´S SAD OWL” nebo „prodávající“), se sídlem Masarykovo Nám.133, 338 08 Zbiroh, IČ06592139, ako prodávající dále uvedených produktů pro stanovení předpokladů, podmínek a náležitostí k přípravě a realizaci svých obchodů.

2. Tyto podmínky platí i v případě, že společnost BROOKLYN´S SAD OWL sjedná s jinou osobou zvláštní podmínky pro nekatalogové dodávky, a to podpůrně pro věci zvláštními podmínkami výslovně nedohodnuté. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání zvláštních podmínek.

II. Použité pojmy a termíny
1. Zbožím se rozumí výrobky, které prodávající uvádí ve svých nabídkách. Specifikace zboží se co do množství a druhu vždy uvádí na dále popsaných dokladech.

2. Plněním se rozumí zboží dodávané společností BROOKLYN´S SAD OWL v souladu s jeho předmětem podnikání.
3. Kupujícím je osoba, která v souladu s těmito podmínkami vystaví společnosti BROOKLYN´S SAD OWL objednávku.
4. Objednávka je jednostranný právní úkon kupujícího učiněný vůči společnosti BROOKLYN´S SAD OWL s cílem obdržet od ní plnění. Podstatnými náležitostmi objednávky jsou tyto údaje:
a) jméno a příjmení u fyzických osob či obchodní firma kupujícího
b) u fyzických osob bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, u právnických osob sídlo kupujícího
c) dodací a fakturační adresa, jsou-li odlišné od adres uvedených pod písm. b)
d) IČ a DIČ kupujícího
e) bankovní spojení a číslo účtu kupujícího
f) druh zboží a jeho množství
g) označení zboží podle položek v katalogu společnosti BROOKLYN´S SAD OWL
h) podpis kupujícího, popř. statutárního orgánu nebo zmocněného či v běžném obchodním styku oprávněného pracovníka kupujícího, který je oprávněn podle kupní smlouvy objednávat včetně vypsání jeho jména
i) výpis z obchodního rejstříku, popř. kopie živnostenského oprávnění, osvědčení o registraci plátce DPH v příloze objednávky, pokud již nebyly společnosti BROOKLYN´S SAD OWL předloženy dříve
j) telefonické objednávky jsou v tomto případě přípustné. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti, je společnost BROOKLYN´S SAD OWL oprávněna odmítnout nebo vrátit kupujícímu k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.
5.  Příjem a vyřizování objednávek
Objednávky jsou společností BROOKLYN´S SAD OWL zpracovávány po celý pracovní týden, do 13.00 hodin každého pracovního dne. Objednávky přijaté po 13.00 hod. budou zpracovány následující den.
Společnost BROOKLYN´S SAD OWL si vyhrazuje právo kdykoli prověřit oprávněnost objednávky, zejména zpětným telefonickým ověřením totožnosti osoby nebo ověřením podpisu na faxové nebo jiné písemné objednávce podpisovým vzorem doloženým kupujícím. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku, zejména nesouladu údajů o osobách oprávněných objednávat zboží nebo nesouladu mezi podpisem na objednávce a podpisovým vzorem, je společnost BROOKLYN´S SAD OWL oprávněna plnění podle objednávky odmítnout.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Potvrzením objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy v plném rozsahu (v případě, že je objednávka vydána společností BROOKLYN´S SAD OWL jako formulář, ať již písemné, elektronické či jiné podobě, uskutečňuje kupující objednávání zboží zásadně na tomto formuláři).
6. Dodávkou či splněním společnosti BROOKLYN´S SAD OWL (dále jen “dodávka”) je okamžik dodání zboží kupujícímu, a to buď v sídle společnosti BROOKLYN´S SAD OWL, je-li způsob předání zboží takto aktuálně sjednán mezi stranami při objednávání zboží, nebo je za okamžik dodání zboží považováno předání zboží prvému přepravci (viz čl. V. odst. 2). Dílčí plnění je přípustné a kupující není oprávněn je odmítnout, není-li to z povahy věci vyloučeno.
7. Reklamací se rozumí jednostranný právní úkon kupujícího směřující k uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží. Reklamace musí být učiněna v souladu s čl. IX. těchto podmínek a zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku.
8. Fakturou se rozumí platební doklad a daňový doklad, který obsahuje:
a) datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění,
b) datum splatnosti,
c) označení zboží, jeho množství a jednotkové ceny, popř. zakázku,
d) uvedení celkové ceny bez DPH,
e) DPH,
f) uvedení celkové částky k úhradě,
g) čísla dodacích listů, pokud byly vystaveny zvlášť,
h) zákaznické číslo, pokud je přiděleno,
i) číslo objednávky,
j) identifikační údaje prodávajícího a kupujícího včetně DIČ.
9. Termín splatnosti je den, který určila společnost BROOKLYN´S SAD OWL a ke kterému musí být kupní cena včetně DPH připsána na účet společnosti BROOKLYN´S SAD OWL nebo uhrazena společnosti BROOKLYN´S SAD OWL v hotovosti.

III. Nabídka zboží, cena zboží, vyhotovení objednávky a její akceptace
1. Prodávající vypracovává nabídku svého zboží, ve které uvádí konkrétní druhy zboží, jejich popis a případně další údaje. Součástí nabídky je cena každého druhu zboží, která je platná pro kupující (základní cena zboží), pokud nedojde k jiné dohodě o ceně zboží. Prodávající je oprávněn kdykoliv nabídku písemně změnit. Prodávající seznámí kupujícího na jeho žádost s aktuální nabídkou zboží a jeho cenou.

2. Pokud kupující a prodávající uzavřou písemnou dohodu o úpravě ceny zboží, platí cena upravená. Tato upravená cena se může vztahovat na jednu či více konkrétních dodávek zboží, dohoda o úpravě ceny zboží může být součástí oboustranně potvrzené objednávky. Základní cena zboží může být rovněž upravena písemnou dohodou o poskytnutí slevy či bonusu vztahujícímu se na všechny další dodávky zboží.
3. Objednávku prodávající akceptuje potvrzením objednávky zaslaným na kontaktní e-mail kupujícího, uvedený v objednávce. Prodávajícímu vzniká povinnost dodat zboží teprve akceptací objednávky. Pokud prodávající neakceptuje objednávku do 72 hodin od doručení, je kupující oprávněn upozornit prodávajícího, že zruší objednávku, pokud nebude akceptována v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než 72 hodin od doručení výzvy. Po marném uplynutí dodatečně stanovené přiměřené lhůty je kupující oprávněn objednávku zrušit.
4. Pokud kupující vyhotoví objednávku nesprávně, neodpovídá prodávající za dodání jiného zboží nebo jiného množství zboží, které kupující nechtěl objednat, avšak na základě nesprávně vyhotovené objednávky skutečně objednal a kupující je povinen toto zboží převzít a zaplatit kupní cenu podle akceptované objednávky.
5. Kupující je povinen při vyhotovení objednávky objednávat zboží v příslušném počtu kusů odpovídajících minimálnímu balení tak, jak je uvedeno v nabídce zboží. V případě, že kupující objedná zboží v jiném množství, je prodávající oprávněn, s přihlédnutím k oprávněným zájmům kupujícího, množství objednaného zboží zaokrouhlit tak, aby odpovídalo celému balení.
6. Pro případ, že kupující je v prodlení se zaplacením kupní ceny za kteroukoli předchozí dodávku zboží, není prodávající povinen zboží kupujícímu dodat, a to i v případě, že již objednávku akceptoval, a to až do doby než dojde k úplnému zaplacení kupní ceny, s jejíž zaplacením je kupující v prodlení, nebo se prodávající a kupující nedohodnou jinak.
7. Kupující není oprávněn zboží objednat nebo odebrat v případě, že mu je známo, nebo by mělo být, že nebude schopen uhradit kupní cenu ve lhůtě splatnosti.
8. Pokud kupující odmítne převzít zboží dodané na základě akceptované objednávky, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši odpovídající 25% z ceny dodaného zboží, jakož  i veškeré náklady spojené s dopravou zboží, balné, jakož i náklady spojené s uskladněním neodebraného zboží. Tímto není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikne prodávajícímu neodebráním zboží. Vedle nároku na zaplacení smluvní pokuty, vynaložených nákladů a náhrady škody má prodávající právo domáhat se zaplacení kupní ceny neodebraného zboží. Prodávající má právo v případě neodebrání zboží kupujícím od smlouvy odstoupit. Odstoupením od smlouvy zaniká nárok prodávajícího na zaplacení kupní ceny, ostatní nároky zůstávají zachovány.

IV. Místo a okamžik dodání zboží
1. Místem dodání zboží se rozumí místo uvedené na oboustranně potvrzené objednávce, nedohodnou-li se účastníci písemně jinak. Není-li v objednávce místo dodání uvedeno, rozumí se jím sídlo kupujícího, tj. adresa uvedená jako sídlo kupujícího v aktuálním výpisu z obchodního rejstříku.

2. Prodávající splní svou povinnost dodat zboží kupujícímu okamžikem předáním zboží oprávněné osobě prvního přepravce v provozovně společnosti BROOKLYN´S SAD OWL.
3. Náklady spojené s dopravou zboží do místa dodání /jakož i balné/ hradí prodávající v případě, že je objednávka ve výši nad 827.45,- Kč bez DPH, tj. při sazbě DPH 21% 1.001,21,- Kč. Při objednávce do 826.45 Kč bez DPH, tj. při sazbě DPH 21% 1.000,- Kč, účtuje prodávající paušálně 120 Kč vč. DPH.
3. Při dodání zboží na dobírku se za okamžik dodání zboží považuje den předání zásilky České poště nebo jiné přepravní společnosti.

V. Termín dodání zboží
1. Prodávající dodá zboží kupujícímu v termínu uvedeném v oboustranně potvrzené objednávce. Není-li termín dodání v objednávce uveden, dodá prodávající zboží v termínu jím určeném, přičemž prodávající informuje kupujícího o termínu dodání zboží nejméně 24 hodin předem.

2. Prodávající je v prodlení s dodáním zboží pouze v případě, že zboží, jehož objednávku písemně potvrdil, nedodá v původně stanoveném termínu a nedodá jej ani vnovém přiměřeném termínu, který stanoví kupující dodatečně písemně, a který nesmí být kratší než 96 hodin od doručení oznámení o novém termínu prodávajícímu.

VI. Přechod vlastnictví a nebezpečí škody na zboží
1. Dodané zboží přechází do vlastnictví kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Před zaplacením kupní ceny a tedy před přechodem vlastnického práva ke zboží na kupujícího není kupující oprávněn převést zboží do vlastnictví jiné osoby, zastavit jej či zatížit jinými právy třetích osob. Pokud kupující použije zboží při provádění díla, je povinen výslovně s objednatelem díla ujednat, že použitím se zboží nestává součástí díla a nepřechází na objednatele díla ani na jinou osobu vlastnické právo ke zboží. V případě odstoupení od smlouvy před přechodem vlastnického práva je prodávající oprávněn již použité zboží odebrat z díla a převzít jej zpět do svého držení. Veškeré náklady spojené s demontáží stejně jako hodnotu zboží, jehož demontáž není možná nebo účelná, nebo které bylo montáží znehodnoceno, je kupující povinen uhradit prodávajícímu na základě provedeného vyúčtování.

2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží.
3. Kupující je oprávněn nepoužité, nepoškozené a originálně zabalené zboží vrátit prodávajícímu. Hodnota vráceného zboží nesmí bez souhlasu prodávajícího přesáhnout 10% z celkové hodnoty zboží dodaného podle objednávky. Vlastnictví ke zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na prodávajícího předáním zboží při jeho vrácení. Náklady spojené s dopravou zboží zpět prodávajícímu hradí kupující. Předání vráceného zboží potvrdí prodávající na dodacím listu a následně doručí kupujícímu dobropis. Cenu vráceného zboží vrátí prodávající kupujícímu do 30 dnů od převzetí vráceného zboží.

VII. Záruka za jakost
1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na jakost zboží, a to po dobu 24 měsíců ode dne prodeje zboží. Na jakost zboží, u něhož je v nabídce prodávajícího vyznačena záruka poskytovaná jeho výrobcem, poskytuje prodávající záruku v rozsahu této záruky výrobce.
2. Odpovědnost prodávajícího za vady nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek.

VIII. Práva z odpovědnosti za vady – reklamační řád
1. Kupující je povinen při převzetí zboží potvrdit jeho převzetí na dodacím listu, pokud není dodací list prodávajícím vystaven, tak převzetí potvrdí kupující při převzetí zboží na faktuře nebo jiném obdobném dokladu. Kupující je povinen uvést čitelně jméno a příjmení osoby, která za něho zboží přebírá, datum převzetí, když správnost těchto údajů a převzetí zboží potvrdí tato osoba svým podpisem. Přitom je kupující povinen provést prohlídku zboží, zkontrolovat jeho množství a druh, jakož i zkontrolovat, zda zboží nemá zjevné vady a poškození. Při převzetí většího množství zboží a též při převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravní služby je kupující povinen provést tuto prohlídku do 3 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Jestliže kupující neoznámí prodávajícímu do 3 pracovních dnů ode dne převzetí zboží písemně, že zboží nebylo dodáno v deklarovaném množství nebo že bylo dodáno zboží jiného druhu. V reklamaci je kupující povinen označit druh a množství chybějícího či nesprávně dodaného zboží. Pokud kupující neoznámí prodávajícímu vady zboží spočívající v jeho druhu nebo množství v následující pracovní den od doručení má se zato, že zboží bylo dodáno v množství a v druhu, který je uveden na potvrzeném dodacím listu, faktuře nebo jiném obdobném dokladu. Nepotvrzení dodacího listu kupujícím nemá žádný vliv na splnění povinnosti prodávajícího dodat zboží a běh lhůt pro uplatnění vad zboží.

2. Vady, které vyjdou najevo v průběhu záruční doby, je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. K vadám, které byly uplatněny po uplynutí záruční doby nebo bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, se nepřihlíží a kupující nemůže vůči prodávajícímu uplatňovat práva z odpovědnosti za tyto vady. Vadné zboží musí kupující uložit odděleně od zboží bezvadného a umožnit prodávajícímu nebo jím určeným osobám kdykoli prohlídku tohoto zboží.
3. Kupující má právo v případě vadného plnění žádat o dodání náhradního zboží za vadné, o opravu vadného zboží  o slevu z kupní ceny nebo má právo odstoupit od kupní smlouvy. Pokud kupující neprovede volbu nároků ihned při uplatnění vad, je prodávající oprávněn provést volbu způsobu vyřízení reklamace sám, s přihlédnutím k oprávněným zájmům kupujícího.
4. V případě uplatnění nároku na dodání náhradního zboží je prodávající povinen dodat náhradní zboží v přiměřené písemně stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 7 pracovních dnů. Pokud prodávající nemá zboží, které by mohl poskytnout jako zboží náhradní, oznámí to ve stejné lhůtě kupujícímu. Kupující má v takovém případě právo požadovat slevu z kupní ceny vadného zboží nebo dostoupit od kupní smlouvy. Náhradním zbožím se rozumí zboží stejné nebo lepší kvality vlastností a parametrů, nemusí se však jednat o zboží zcela stejné jako bylo zboží vadné.
5. V případě odstoupení od smlouvy si kupující a prodávající mají povinnost vzájemně vrátit poskytnuté plnění, tedy dodané vadné zboží a zaplacenou kupní cenu do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající potvrdí převzetí vraceného zboží na dodacím listu a následně doručí kupujícímu dobropis faktury jím vystavený. Vlastnictví k vrácenému zboží a nebezpečí škody na vráceném zboží přechází na prodávajícího předáním zboží při jeho vrácení. Náklady spojené s dopravou zboží zpět prodávajícímu hradí prodávající. Zaplacenou kupní cenu vráceného zboží vrátí prodávající kupujícímu do 14 dnů ode dne vrácení zboží, a to převodem finanční částky na účet kupujícího, pokud se účastníci nedohodnou jinak. Pokud kupující řádně a v souladu s těmito podmínkami uplatní právo na slevu, vrátí prodávající kupujícímu část zaplacené kupní ceny odpovídající přiměřené slevě do 15 dnů od písemného uplatnění slevy. Pokud nebyla kupní cena zboží v době jeho vrácení nebo v době uplatnění slevy zaplacena, zaplatí kupující cenu sníženou o cenu vráceného zboží nebo o uplatněnou slevu. Prodávající je oprávněn při vrácení kupní ceny odečíst od původní kupní ceny částku, odpovídající hodnotě prospěchu kupujícího, kterého se mu dostalo užitím vadného zboží před jeho vrácením.
7. V případě, že kupující uplatní u prodávajícího vady nedůvodně, je povinen nahradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s reklamačním řízení včetně nákladů na vypracování případných odborných posudků a vyjádření,i případně vzniklé náklady právního zastoupení.

IX. Společná ustanovení
1. Smluvní pokuty jsou splatné na písemnou výzvu oprávněného účastníka k jejich zaplacení, doručenou doporučeně poštou do sídla druhého účastníka ve lhůtě uvedené ve výzvě.

2. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na možnost uplatňovat nárok na náhradu škody v plné výši, není-li v (rámcové) kupní smlouvě, nebo těchto všeobecných obchodních podmínkách uvedeno jinak.
3. Kupující může postoupit třetí osobě svou pohledávku – nárok na dodání zboží vůči prodávajícímu pouze s předchozím písemným souhlasem prodávajícího, jinak je postoupení neplatné.
4. Odstoupení od smlouvy musí mít vždy písemnou formu, musí být odůvodněno a doručeno druhému účastníkovi, přičemž je vyloučeno jeho doručení faxem či elektronickou poštou.

X. Komunikace stran a oprávnění jednat za účastníky
1. Účastníci vzájemně mohou komunikovat prostřednictvím telefonu, faxu, elektronické pošty nebo prostřednictvím listovních zásilek doručovaných Českou poštou, s.p. nebo jiným subjektem, jehož předmětem činnosti je doručování písemností. Jako místo doručování platí sídlo zapsané v obchodním rejstříku nebo v (rámcové) kupní smlouvě, těchto všeobecných obchodních podmínkách, nebo adresy uváděné v písemnostech účastníků, zejména objednávkách.

2. Pokud pro některý právní úkon stanoví (rámcová) kupní smlouva, tyto všeobecné obchodní podmínky nebo zákon písemnou formou, musí být písemnost obsahující tento právní úkon doručena druhému účastníkovi. Pokud není v (rámcové) kupní smlouvě, těchto všeobecných obchodních podmínkách nebo v zákoně stanoveno jinak, lze písemný právní úkon doručit pouze faxem a prostřednictvím České pošty s.p. nebo jiného subjektu, jehož předmětem činnosti je doručování písemností, nikoli však elektronickou poštou. V případě, že se doručení nepodaří jinak prokázat, má se zato, že písemnost byla doručena třetí den po jejím odeslání doporučeným dopisem prostřednictvím České pošty s.p. nebo jiným subjektem, jehož předmětem činnosti je doručování písemností.
3. Za prodávajícího i kupujícího jsou oprávněni jednat jejich statutární zástupci, popř. prokuristé nebo osoby uvedené v (rámcové) kupní smlouvě. Ostatní osoby zastupující prodávajícího a kupujícího se musí prokázat řádným zmocněním od statutárního orgánu nebo prokuristy či ostatní osoby, jejichž funkční zařazení ve společnosti či firmě na straně kupujícího či prodávajícího předpokládá jednání v nutném rozsahu za takovouto společnost či firmu v rámci běžného obchodního styku.

XI. Ochrana obchodního tajemství
1. Prodávající a kupující jsou povinni utajovat veškeré důvěrné informace, které jim byly poskytnuty druhým účastníkem v souvislosti s uzavíráním vzájemných obchodů. Tato povinnost platí i po ukončení vzájemné obchodní činnosti. V případě pochybností se za důvěrnou považuje každá informace či údaj, který se prodávající nebo kupující dozvěděl při plnění svých závazků, pokud nebyl jako nedůvěrný označen druhým účastníkem, či není obecně známý či přístupný dalším osobám.

2. Kupující je povinen při dalším nakládání se zbožím vystupovat výhradně vlastním jménem a nespojovat jméno prodávajícího bez jeho souhlasu se zakoupeným zbožím.

XII. Právní režim a příslušnost soudu
1. Právní vztahy mezi účastníky řídí se českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 občanský zákoník.

2. Pro řešení sporů mezi účastníky platí, že byla dohodnuta místní příslušnost Okresního soudu v Prachaticích, event. Krajského soudu v Českých Budějovicích, které jsou věcně příslušné kprojednání sporu.

XII. Závaznost všeobecných obchodních podmínek
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou pro prodávajícího a kupujícího závazné jako součást písemně uzavřené (rámcové) kupní smlouvy. Pokud nebude mezi účastníky takováto písemná smlouva uzavřena, řídí se právní vztahy mezi účastníky těmito všeobecnými obchodními podmínkami od okamžiku jejich potvrzení oběma účastníky, tedy akceptací objednávky kupujícího prodávajícím.

ODSTOUPENí OD SMLOUVY DLE § 1829 odst. 1:

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

Spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná

Ochrana údajů

5

Ochrana údajů

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ atd.), která jsou součástí objednávky nebo nám byla sdělena během registrace nového zákazníka jsou společností BROOKLYN’S SAD OWL s.r.o. považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití.

BROOKLYN’S SAD OWL s.r.o. tyto údaje o zákaznících zásadně nesděluje třetím osobám, kromě těch které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, pošta či speditér a pod.), a to pouze v nutném rozsahu.

Reklamační řád

9cntr

Provozovatel:
BROOKLYN´S SAD OWL s.r.o. 

Tel.: +420 723 300 143
E-mail: info@redheadstudio.cz
IČO: 06592139


I. Všeobecná ustanovení
Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího BROOKLYN´S SAD OWL s.r.o., IČ 06592139, se sídlem Masarykovo Nám.133, 338 08 Zbiroh, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Plzni, oddíl C, vložka č. (dále jen „prodávající“ či „BROOKLYN´S SAD OWL“), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od BROOKLYN´S SAD OWL s.r.o.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží. Tyto podmínky obdrží kupující při potvrzení objednávky v textové formě jako přílohu ve formátu pdf v elektronické poště. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.
Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.
Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.
V případě uplatnění servisu v rámci zakoupené či smluvené služby se tento servisní zásah řídí výhradně podmínkami dané služby.

II. Záruka za jakost
Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (faktura) se zákonem stanovenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, cena, množství, sériové číslo).

Standardně, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující předepsané údaje.
Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, vystaví prodávající záruční list a vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.
1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění
Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení či na záručním listě.

Záruční lhůta je 24 měsíců.
U spotřebního zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.) je kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.
Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později. Délka lhůty v měsících je uvedena u každého zboží v obchodě prodávajícího a je dostatečně vyznačena na dokladu o zakoupení.
Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.
V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
2. Jakost při převzetí
Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 • věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
 • věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.
 • věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

III. Záruční podmínky
1. Kontrola zboží při převzetí
Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost firemní pásky s logem, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu.
Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. 
Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout, nebo vždy je možné nahlásit na e-mail info@redheadstudio.cz, nebo přes kontaktní formulář zde. Dále doporučuje prodávající v případě převzetí od přepravce přiložit fotodokumentaci poškození a obalu.
Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
2. Uplatnění reklamace
Kupující může reklamaci uplatnit v provozovně prodávajícího, Masarykovo Nám.133, 338 08 Zbiroh. Na žádost kupujícího lze v rámci uplatnění reklamace objednat ze strany prodávajícího svoz zboží.

 
Dále je možné reklamaci zboží odeslat na adresu prodávajícího:
BROOKLYN´S SAD OWL s.r.o.
Masarykovo Nám.133 
338 08 Zbiroh
Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství) a vyplněný reklamační protokol.
Dále prodávající doporučuje přiložit kopii dokladu o zakoupení či jiným vhodným způsobem doložit záruku zboží, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

Taktéž prodávající doporučuje zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (oprava, výměna, dobropis).
Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.
3. Kompatibilita
Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, výrobcem či dodavatelem neschválenými, součástmi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce, ledaže je taková kompatibilita u podobného zboží obvyklá a nebylo-li prodávajícím u zboží výslovně uvedeno, že je dané zboží kompatibilní pouze s uvedeným seznamem či není kompatibilní pouze s uvedeným seznamem.
4. Výluky
Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí zboží a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):
mechanickým poškozením zboží,

 • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 • poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
 • zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 • poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,
 • použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží. To neplatí pro rozpor s kupní smlouvou (viz níže).
5. Testování závady
Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady prodávající doporučuje písemnou formu, čímž se rozumí také elektronická komunikace.

Bude-li reklamace zamítnuta a v případě, že kupující souhlasí s placenou opravou, bude oprava účtována dle aktuálního platného ceníku daného servisu.
Kupující tímto bere na vědomí, že prodávající neprovádí placené opravy, pouze je zprostředkovává u autorizovaných servisů, případně zajišťuje s nimi komunikaci, dopravu apod. Prodávající nenese odpovědnost za provedení opravy.
Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu kupujícího (resp. na základě uzavřené servisní smlouvy) učiněném po informování dle předchozí věty.
Bude-li reklamace zamítnuta, bere kupující na vědomí, že je prodávající oprávněn přefakturovat kupujícímu náklady autorizovaného servisu za diagnostiku vady a dopravu dle ceníku daného autorizovaného servisu.
6. Odmítnutí přijetí do reklamace
A. pro znečištění zboží

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení. 

IV. Vyřízení reklamace
1. Kupující – spotřebitel
V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Je-li kupující-spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
2. Kupující – podnikatel
Je-li kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail.

V. Společná ustanovení
Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.
Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá ode dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován.
V případě, že má kupující plnou registraci (jméno, příjmení, adresa a kontaktní email) prodávající bude v rámci uznané reklamace po vystavení dobropisu (opravného daňového dokladu) vracet dobropisovanou částku na účet kupujícího, s čímž kupující uzavřením kupní smlouvy vyslovuje souhlas.
Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.
Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.
V případě, že reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 20,- Kč včetně DPH za každý den prodlení.
Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.
Při výdeji zboží či proplacení dobropisu v hotovosti po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající odmítnout zboží vydat či proplatit dobropis.

VI. Závěrečná ustanovení
Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.
Tento Reklamační řád je platný od 01. 01. 2016 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.

Tento Reklamační řád je k dispozici v provozovně BROOKLYN´S SAD OWL s.r.o. nebo jako dokument na www.redheadstudio.cz

Doprava a platba

Možnosti dopravy

 • Česká pošta – Balík do ruky (120 Kč). Doručení do 24 hodin od odeslání – budete informováni SMS a e-mailem. Při objednávce nad 1000 Kč doprava zdarma.
 • Česká pošta – Balík na poštu ( 99 kč ). Při objednávce nad 1000 Kč doprava zdarma.
 • Přepravní služba PPL – 99 Kč. Doručení do 24 hodin od odeslání. O doručení zásilky budete informováni řidičem. Při objednávce nad 1000 Kč doprava zdarma.
 • Česká pošta na Slovensko – Obchodní balík do zahraničí (249 Kč). Doručení standardně do 3 dnů od odeslání. Při objednávce nad 2 000 Kč ( 74 Eur ) je poštovné zdarma.

Způsoby platby

 • Dobírka ČP – Platíte až při převzetí pošťákovi České pošty. O doručení budete informováni SMS a e-mailem.
 • Bankovní převod – Balík odesíláme až po přičtení peněz na účet
 • Kartou online – Jednoduchá platba kreditní kartou, případně PayPal účtem.

Zahraniční platební styk

platba převodem na účet ze zahraničí

CZ7501000001076026980227

BIC / SWIFT kód  KOMBCZPPXXX

Název účtu : Oční centrum Beroun

sídlo : Masarykovo Nám.133, 338 08 Zbiroh, Česká republika

Zásady používání souborů cookie

icon_on

Co jsou soubory cookies:

Za účelem zlepšení našich služeb využívají naše stránky soubory cookie.

Cookies jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči. Tyto soubory identifikují specifické informace z předchozích návštěv na webových stránkách. Osoba uživatele není na základě těchto informací identifikovatelná. Cookies pomáhají například:

    ke správné funkčnosti našich stránek,
    při zjišťování, které stránky a funkce jsou nejčastěji používané; na základě čehož můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům,
    pro zapamatování přihlašovacích údajů, které pak není nutné opakovaně zadávat.

Jaké soubory cookie používáme:

Používané cookie soubory na našich stránkách rozdělujeme na dva základní typy. Krátkodobé, které se používají pouze dočasně a zůstávají uloženy ve Vašem zařízení pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobé, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení déle.

Z hlediska funkce, kterou cookies plní, je lze rozdělit následovně:

    konverzní a sledovací, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů,
    remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správné zacílení,
    analytické, které nám pomáhají zvyšovat kvalitu našich stránek,
    esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu.

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookies třetích stran“). Podle těchto údajů Vás však nikdy nelze identifikovat.
Jak odmítnout používání souborů cookie:

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí nastavení Vašeho webového prohlížeče zcela zakázat nebo povolit užívání jen některých souborů cookie.

bso-3

Alternativní design a designové doplňky

Alternativní design a designové doplňky

Alternativní design a designové doplňky

Updating…
 • Žádné produkty v košíku.
Rolovat nahoru